Nieruchomości - wiadomości

- rynek nieruchomości - trendy - analizy - newsy Nieruchomości

ALEDOM Nieruchomości - Katowice / Ruda Śląska
Szukaj
nieruchomości
szukaj nieruchomości
  Newsy    Wersja do druku     

Obowiązkowe OC dla certyfikatora

Od 31 grudnia 2009 r. osoby wydające certyfikaty energetyczne muszą posiadać polisę chroniącą przed odpowiedzialnością cywilną.
 
Od jesieni wszystkie budynki muszą mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten został wprowadzony do polskiego prawa w wyniku implementacji dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowe przepisy dotyczą zarówno nowych budynków oddawanych od użytkowania, starszych, które są sprzedawane lub wynajmowane, jak i sytuacji, w których zmieniła się charakterystyka energetyczna budynku na skutek rozbudowy czy remontu.
 
Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego (nowy art. 5 ust. 4a, obowiązujący od 31 grudnia 2009 r.), świadectwo charakterystyki energetycznej nie może zostać sporządzone przez właściciela nieruchomości bądź osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W toku procesu legislacyjnego ograniczono krąg osób wyłączonych, które zaproponował rząd. Pierwotnie zakładano, że także inni uczestnicy procesu budowlanego będą pozbawieni możliwości sporządzania certyfikatów. Nie uwzględnienie rządowego projektu w całości oznacza, że w rzeczywistości sam deweloper (oczywiście, po spełnieniu przesłanek wskazanych w ustawie) będzie mógł wystawić świadectwo energetyczne wybudowanego przez siebie budynku, co może prowadzić do pewnych nadużyć. Co więcej, taka sytuacja pozostaje w sprzeczności z unormowaniami unijnymi, które zakładają, że certyfikat powinien sporządzać niezależny ekspert.
 
W odniesieniu do cech, które muszą spełniać osoby, chcące sporządzać certyfikaty, przypominamy, że w ostatnich dniach tego roku wydano rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej. Ten nowy akt prawny związany jest ze zmianą art. 5 [2] ustawy Prawo budowlane (DzU z 2006, nr 156, poz. 1118), wprowadzającym od 31 grudnia 2009 r. obowiązek posiadania przez osoby certyfikujące takiej polisy.
 
Rozporządzenie z 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2009 r., nr 224, poz. 1802) obowiązuje od 31 grudnia 2009 r. Od tego dnia osoby wydające takie certyfikaty muszą posiadać polisę chroniącą przed odpowiedzialnością cywilną, co najmniej – w odniesieniu do jednego zdarzenia – do kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Osoba sporządzająca takie świadectwo powinna ubezpieczyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
 
Zgodnie z rozporządzeniem, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Spod jego zakresu wyłączone zostały jednakże szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego (tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu). Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku czy powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Ostatnie wyłączenie dotyczy szkód polegających na zapłacie kar umownych.
 
Zawarcie przez osoby chcące wydawać świadectwa charakterystyki energetycznej umowy ubezpieczenia, jest o tyle istotne, że jej brak spowoduje utratę uprawnień (art. 5 [1] Prawa budowlanego). Taką samą sankcję przewidziano za naruszenie innych obowiązków certyfikujących, do których należy przechowywanie sporządzonych świadectw przez cały okres ich ważności (tj. przez 10 lat) oraz sporządzanie certyfikatów z należytą starannością. To, w jaki sposób takie świadectwo powinno być sporządzone określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r., poz. 201, nr 1240).
 
Należy także wspomnieć, że obecnie prawo nie przewiduje sankcji za brak świadectwa energetycznego. Sytuacja ta powinna się zmienić wraz z planowaną zmianą dyrektywy unijnej.
 
 
 
Karolina Dorda | KRN.pl
Biuro / Agencja  Nieruchomości Katowice
Mapa serwisu | Polityka prywatności Aktualności ALEDOM NieruchomościOferty Nieruchomości ŚląskOferty Mieszkaniowe Śląsk
Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?
kupno i najem nieruchomości kupno i najem nieruchomosci sprzedaż i wynajem nieruchomości sprzedaz i wynajem nieruchomosci