Nieruchomości - wiadomości

- rynek nieruchomości - trendy - analizy - newsy Nieruchomości

ALEDOM Nieruchomości - Katowice / Ruda Śląska
Szukaj
nieruchomości
szukaj nieruchomości
  Newsy    Wersja do druku     

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, na podstawie której można rozpocząć prace budowlane. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy jednak uzyskać szereg niezbędnych dokumentów. Przygotowanie potrzebnej dokumentacji wymaga dość dużo czasu, dlatego jej gromadzenie warto rozpocząć znacznie wcześniej niż same prace budowlane.
 
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
 
Pozwolenia na budowę wydaje starosta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy więc złożyć w wydziale architektury odpowiedniego urzędu.
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
· oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele
  budowlane;
· cztery egzemplarze projektu budowlanego;
· wymagane w danym przypadku opinie, uzgodnienia i pozwolenia;
· decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 
Wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony w terminie obowiązywania (ważności) decyzji o warunkach zabudowy. Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do wojewody.
 
Wygaśnięcie decyzji
 
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli nie rozpoczęto robót budowlanych przed upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (tj. nie można się już od niej odwołać). Decyzja wygasa również, jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie wolno rozpocząć żadnych prac budowlanych Jeżeli zostaną wykryte, będą traktowane jak samowola budowlana karana nakazem rozbiórki. Jeżeli obiekt powstał zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to nie będzie podlegał rozbiórce, ale właściwy organ postanowi o wstrzymaniu robót budowlanych do momentu przedstawienia zaświadczenia organu właściwego do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i dokumentów, jakie powinny być złożone. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną złożone, również zostanie nakazana rozbiórka obiektu.
 
Jakie dokumenty musimy zgromadzić?
 
· mapę geodezyjną – pokazuje obiekty znajdujące się na działce i w jej otoczeniu (budynki, infrastrukturę uzbrojenia terenu, przyłącza, ogrodzenia itp.); wyrys mapy zasadniczej można otrzymać w wydziale geodezji urzędu powiatowego; przyda się ona jedynie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; mapa do celów projektowania budynku i przyłączy musi być zaktualizowana przez geodetę;
 
· decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana przez przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – określa między innymi, jaki budynek i jakie przyłącza mogą być zbudowane na danym terenie, jakie uzgodnienia i opinie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę czy okres ważności decyzji; wydaje ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik; wniosek o wydanie decyzji składa się w urzędzie gminy; wniosek może być sporządzony samodzielnie, choć wygodniej jest wypełnić formularz przygotowany przez urząd; we wniosku należy określić, co zamierza się wznieść, podając charakterystykę planowanej zabudowy; do wniosku należy dołączyć dwie kserokopie mapy geodezyjnej z zaznaczeniem działki, której ma dotyczyć inwestycja; od niekorzystnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 
· oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wystarczy złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej; osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością są właściciele nieruchomości (którzy uprzednio prawo własności nieruchomości wykazywali wypisem z księgi wieczystej lub aktem notarialnym zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczeniem sądu stwierdzającym nabycie spadku albo kończącym postępowanie działowe; osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest właścicielem działki, może być również taka osoba, która uzyskała zgodę właściciela oraz zawarła umowę zezwalającą jej na korzystanie z działki;
 
· projekt budowlany – powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach; składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego; projekty przyłączy mogą być częścią składową projektu budowlanego lub można je opracować oddzielnie; projekt może sporządzić wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi;
 
· uzyskanie uzgodnień i opinii innych organów – taki obowiązek może być już wskazany w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 
· informację o przyłączach – przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi; chodzi tutaj o przyłącza do budynków – elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.
 
 
Katarzyna Trzcielińska | Budowlany.pl
Biuro / Agencja  Nieruchomości Katowice
Mapa serwisu | Polityka prywatności Aktualności ALEDOM NieruchomościOferty Nieruchomości ŚląskOferty Mieszkaniowe Śląsk
Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?
kupno i najem nieruchomości kupno i najem nieruchomosci sprzedaż i wynajem nieruchomości sprzedaz i wynajem nieruchomosci